7 клас

 • Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі.
 • Короткі відомості з історії хімії.
 • Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Основне обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд.
 • Початкові хімічні поняття: Речовини. Чисті речовини й суміші. Атоми, молекули, хімічні елементи, їхні назви й символи. Початкові уявлення про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.
 • Багатоманітність речовин. Метали й неметали.
 • Прості та складні речовини.
 • Хімічні формули речовин.
 • Валентність хімічних елементів.
 • Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

8 клас

 • Найважливіші поняття хімії: атом, речовина, хімічна формула, валентність, масова частка.
 • Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Основне обладнання хімічної лабораторії та операції з речовинами, правила техніки безпеки.
 • Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Прості та складні речовини.
 • Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні рівняння.
 • Оксиген. Кисень. Склад його молекули, фізичні властивості. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори.
 • Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник. Розчини.
 • Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів. Значення періодичного закону.
 • Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону.
 • Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.
 • Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.
 • Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул. Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

9 клас

 • Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей.
 • Хімічний зв'язок і будова речовин.
 • Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Розчин і його компоненти. Поняття про кристалогідрати. Розчини насичені і ненасичені, концентровані і розбавлені.
 • Роль води як розчинника в живій природі. Будова молекули води. Вода як полярний розчинник. Розчинність, її залежність від різних чинників.
 • Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини.
 • Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
 • Розчини кислот, лугів, солей у воді. Електроліти і неелектроліти.
 • Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. Сильні і слабкі електроліти.
 • Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння.
 • Хімічні реакції. Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Оборотні та необоротні реакції.
 • Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.
 • Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні реакції.
 • Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

10 клас

 • Найважливіші класи неорганічних сполук.
 • Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку.
 • Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини.
 • Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію.
 • Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.
 • Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад і фізичні властивості хлороводню, добування в лабораторії, взаємодія з водою. Якісна реакція на хлорид-іон.
 • Склад і фізичні властивості амоніаку, добування в лабораторії, взаємодія з водою. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію.
 • Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідроксидів неметалічних елементів.
 • Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.
 • Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема місту нітратів у харчових продуктах.
 • Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблема охорони природи. Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.

11 клас

 • Метали та неметали: будова речовин, властивості, застосування. Сполуки металічних та неметалічних елементів.
 • Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова.
 • Явище ізомерії. Структурна ізомерія. Хімічна будова. Поняття про номенклатуру вуглеводнів.
 • Багатоманітність органічних речовин.
 • Вуглеводні. Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні: їхній склад, будова, фізичні та хімічні властивості.
 • Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.
 • Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.
 • Продукти перегонки нафти. Застосування нафтопродуктів.
 • Кам’яне вугілля, продукти його переробки.
 

Вхід / РеєстраціяПідписка


Email
Щоб отримувати від нас останню інформацію, запишіть свій e-mail:
© 2019 © Інститут Розвитку Шкільної Освіти